Általános Szeződési Feltételek

A weboldal/applikáció üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

  • Cégnév: Academy4MoMs Szolgáltató Kft.
  • Székhely: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 16.
  • Adószám: 26329709-1-08
  • Cégjegyzékszám:08-09-031592
  • A vezető tisztségviselő: Utasi-Peszlen Rita, képviselet módja: önálló
  • E-mail: hello@a4m.hu
  • Telefon: 06204452244

A Szolgáltató weboldalának címe: www.szuperbolcsik.hu

Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
– Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
– Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
– Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató a weboldalán keresztül terméket ad el.
– Felhasználó: a weboldal és az applikáció szolgáltatásait igénybe vevő természetes, vagy jogi személy.
– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit internetes weboldalán és applikációjában teszi közzé.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó/Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek érvényesek a www.szuperbolcsik.hu weboldalon és a „Gyerekkel” elnevezésű applikációban történő felhasználás, vásárlás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Felhasználó/Vásárló a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. A Felhasználó/Vásárló, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó/Vásárló között.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2020. 04. 02. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek weboldalon/applikációban való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra/Vásárlóra és felhasználásra/vásárlásra hatályosak.

A Felhasználó/Vásárló a szolgáltatások igénybevétele előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Felhasználó/Vásárló a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a szolgáltatás igénybevételének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és applikáció szolgáltatásainak igénybevétele, az online felületeken történő vásárlás.

A #szuperbölcsik egy online szolgáltatás, amely ajánlásokat, véleményeket és statisztikákat ad a Felhasználóknak a gyerekbarát éttermekről, kávézókról, játszóházakról, egyéb helyekről és eseményekről. A weboldal és az applikáció letöltése és használata, a Felhasználók számára ingyenes. A Felhasználók abban az esetben használhatják a weboldal és az applikáció ingyenes szolgáltatásait, amennyiben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat elfogadják.

A weboldalon és az applikációs felületen a Felhasználóknak/Vásárlóknak lehetőségük van kedvezményes kuponok megvásárlására, melyeket gyerekbarát szolgáltatók bocsátottak ki. A kuponok megvásárlásával a Vásárló szintén köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezéseket.

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

A weboldal/applikáció felhasználási feltételei:

A Felhasználó, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi.

Az applikáció és a weboldal kizárólagos célja, hogy segítse az applikáció és a weboldal Felhasználóit a gyerekbarát vendéglátó egységek, játszóházak, szállások, egyéb helyek és események felderítésében, a kapcsolatos információk összegyűjtésében, az írásbeli és fényképes vélemények közlésében, részletes statisztikák készítésében és a foglalási lehetőségek keresésében ezzel elősegítve a Felhasználók „nyugodt pillanatait”. Az applikáció és a weboldal meghatározza a Felhasználó eszközének GPS pozícióját, így pontos helymeghatározás alapján tudja szűkíteni a gyerekbarát helyeket különböző, a Felhasználó által beállítható paraméterek szerint. A Felhasználó az applikáció és a weboldal bármely módon történő elérésével és használatával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

A Szolgáltató online felületeinek használata a Felhasználók számára ingyenes. A Felhasználó a weboldalt regisztráció nélkül is használhatja, az applikáció kizárólag regisztrációt követően alkalmazható. A Felhasználók a regisztráció során egy saját profilt hoznak létre személyes adataik megadásával. A Szolgáltató a profil létrehozásához a Felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát, települését és gyermeke születési adatait kéri el.

Az applikáció és a weboldal használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja az alábbiakat:

– az applikációban és a weboldalon a Felhasználó által megadott információk valósak, pontosak, aktuálisak és hiánytalanok;
– a Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni, ha ez mégis megtörténik és fiókját más személy használja, azt felügyeli, és azért teljes felelősséget vállal;
– a Felhasználó legalább 16 éves;
– a Felhasználó nyilatkozik, hogy az applikációt és a weboldalt az összes szerződési feltétel betartásával használja.

Az applikáció és a weboldal tartalmának vagy bármely szakaszának másolása, átvitele, reprodukálása, ismételt létrehozása, közzététele vagy terjesztése, forráskódjának visszafejtése, szétbontása, valamint a hozzáférés megszerzésének kísérlete szigorúan tilos a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

A weboldalon és az applikációban üzemelő minden szoftver kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató és azokat szerzői jogi törvények rendelkezései védik. A szoftver bármely reprodukciója vagy tovább forgalmazása kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. Az ezen rendelkezés megsértői a lehető legteljesebb mértékű felelősségre vonásra számíthatnak.

A fentiek korlátozása nélkül kifejezetten tilos a szoftver másolása, vagy reprodukálása bármely más szerverre, vagy helyre, további reprodukció, vagy tovább forgalmazás céljából.

Az applikáció és a weboldal olyan külső webhelyekre mutató linkeket tartalmaz, amelyeket független szolgáltatók vagy kereskedők üzemeltetnek vagy birtokolnak. Az ezeken a helyeken alkalmazott feltételek, előírások, tartalmak, fizetendő díjak miatt és a Felhasználót esetlegesen ért károk felmerülése miatt a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezen weboldalakat és szolgáltatásaikat a Felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

A Szolgáltató nem vállal garanciát a weboldalon vagy az applikációban található rendezvény, helyszín vagy hely megfelelőségéért, elérhetőségéért, biztonságáért vagy egyéb arról közölt információért.

Az applikáció és a weboldal tartalmai és a közölt információk (korlátozás nélkül ideértve az üzeneteket, adatokat, információkat, szövegeket, hangokat, fényképeket, grafikákat, videókat, térképeket, ikonokat, szoftvereket, kódokat és egyéb anyagokat), valamint az ilyen tartalmak és információk biztosítására használt infrastruktúra elemei a Szolgáltató saját tulajdonát képezik. A Felhasználó elfogadja, hogy az applikációból és a weboldalról szerzett információkat, szoftvereket, termékeket vagy szolgáltatásokat nem módosítja, másolja le, terjeszti, viszi át, jeleníti meg, adja elő, reprodukálja, teszi közzé, adja licencbe, használja fel származtatott munkák készítésére, adja át, adja el vagy értékesíti tovább. Ezenfelül elfogadja az alábbiakat is:

– nem használja az applikációt és a weboldal tartalmait kereskedelmi célokra;
– az applikáció és a weboldal tartalmait és információit nem figyeli meg vagy másolja le bármely keresőrobot („robot”, „spider”, „scraper”) vagy egyéb automatikus vagy manuális módszer segítségével bármely célra kifejezett írásos engedélyünk nélkül;
– nem tesz olyan lépést, amely aránytalanul nagy terhelést jelent vagy jelenthet (saját kizárólagos belátásunk alapján) a Szolgáltató infrastruktúrájára;
– nem tesz kísérletet az applikáció és a weboldal által a szolgáltatások kapcsán használt bármely szoftverprogram módosítására, lefordítására, adaptálására, szerkesztésére, alkotóelemekre bontására vagy visszafejtésére, hozzáférés megszerzésére.

Amennyiben a Felhasználó tartalmakat tesz közzé az applikáción vagy a weboldalon keresztül – ideértve minden értékelést, kérdést, fényképet vagy videót, megjegyzést, javaslatot, személyes adatot, ötletet vagy hasonlót bármely beküldésben (a továbbiakban: beküldések) – azzal nem kizárólagos, jogdíjmentes, örök érvényű, átruházható, visszavonhatatlan és teljes mértékben allicencbe adható jogot biztosít a Szolgáltató és partnerei számára az alábbiakra:

– az ilyen beküldések felhasználása, reprodukálása, módosítása, adaptálása, lefordítása, terjesztése, közlése, azokból származékos munkák létrehozása, illetve nyilvános közzététele és bemutatása a világon bárhol, bármely médiumon keresztül, ennek eltervezése akár megtörtént már, akár később történik majd; és
– a Felhasználó által az ilyen beküldéshez kapcsolódóan beküldött név, fotó illetve az egyéb Felhasználó által megadott információk felhasználása.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató saját belátása alapján dönthet úgy, hogy hozzászólásainak vagy értékeléseinek szerzőjeként a Felhasználót feltünteti. Ezen felül engedélyezi a Szolgáltató számára, hogy törvényi eljárást kezdeményezzen bármely személy vagy szervezet ellenében, aki vagy amely megsérti a Felhasználó, vagy a Szolgáltató jogait a beküldésben a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek megszegésével. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beküldések nem bizalmasak, és nem képezik a saját tulajdonát.

A Szolgáltató nem szerkeszti és nem ellenőrzi az applikáción és a weboldalon keresztül közzétett vagy ott terjesztett felhasználói üzeneteket, és semmiféle felelősséggel nem tartozik az ilyen felhasználói üzenetekért. A Szolgáltató ettől függetlenül fenntartja magának a jogot, hogy bármely felhasználói üzenetet és bármely tartalmat előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból, saját kizárólagos belátása alapján eltávolítson.

Bármely interaktív felület használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem közöl, tölt fel, visz át, terjeszt, tárol, hoz létre vagy tesz egyéb módon közzé bármit az alábbiak közül:

– bármely olyan üzenet, adat, információ, szöveg, zene, hang, fénykép, grafika, kód vagy egyéb anyag (a továbbiakban: Tartalom), amely hamis, törvénytelen, félrevezető, becsületsértő, rágalmazást tartalmazó, obszcén, pornográf, szeméremsértő, erkölcstelen, szuggesztív, zaklató vagy más zaklatását bátorító, fenyegető, adatvédelmi vagy személyiségi jogokat sértő, lázító, csalárd jellegű vagy egyéb módon sértő vagy kifogásolható;
– az online közösség számára törvényellenes módon sértő tartalom;
– olyan tartalom, amely illegális tevékenységet vagy bűncselekményt jelent, ezekre buzdít, ezeket hirdeti vagy ezekre vonatkozó utasítást ad, büntetőjogi felelősséggel jár, bármely fél jogait sérti a világ bármely országában, vagy egyéb módon felelősségre vonáshoz vezet vagy megsért bármely helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabályt, korlátozás nélkül;
– olyan tartalom, amely utasításokat tartalmaz illegális tevékenységekhez;
– bármely fél bármely szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonjogát sértő tartalom;
– kéretlen promóciók, tömeges üzenetek vagy „spamek”, levélszemét küldése, lánclevelek, politikai kampányok, hirdetések, versenyek, nyereményhúzások vagy kérelmek;
– kereskedelmi tevékenységet és/vagy értékesítést magában foglaló tartalom az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül, például versenyek, nyereményjátékok, cserék, hirdetések és piramisjátékok;
– bármely külső fél magánjellegű információi, korlátozás nélkül ideértve a vezetéknevet, a címet, a telefonszámot, az e-mail címet, a társadalombiztosítási azonosítót és a hitelkártyaszámokat;
– olyan anyag, amely korlátozott vagy jelszóval védett oldalakat, illetve rejtett lapokat vagy képeket tartalmaz vírusok, sérült adatok vagy egyéb káros hatású fájlok;
– olyan tartalom vagy link, amely a Szolgáltató megítélése szerint:
– sérti az itt lefektetett korábbi rendelkezéseket;
– kifogásolható;
– korlátoz vagy gátol bármely más személyt, hogy az interaktív felületeket használja; vagy
– a Szolgáltató partnereit vagy felhasználóit kárnak vagy bármilyen jellegű felelősségre vonásnak teheti ki.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen olyan tartalom kapcsán, amelyet a Felhasználó, vagy bármely külső fél tesz közzé, tárol vagy tölt fel, illetve ezek bármilyen jellegű elvesztéséért vagy sérüléséért, és a Szolgáltató nem felelős semmilyen hibáért, becsületsértésért, rágalmazásért, kihagyásért, hamis vádért, illetve obszcén, pornográf vagy profán tartalomért.

Bár a Szolgáltató nem köteles szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni bármely tartalmat, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy kizárólagos belátása alapján értesítés nélkül eltávolítson, kiszűrjön, lefordítson vagy szerkesszen bármely tartalmat, amelyet az applikáción vagy a weboldalon közzétettek vagy tárolnak, illetve, hogy ezekkel a műveletekkel külső feleket megbízzon, mindezt bármikor és bármilyen okból, és kizárólag a Felhasználó felelőssége, hogy saját költségére biztonsági másolatokat készítsen a közzétett vagy tárolt bármely tartalomról.

A Szolgáltató az applikációt és a weboldalt bármikor módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti, ideértve bármely funkció, adatbázis vagy tartalom elérhetőségét. A Szolgáltató ezen kívül előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozásokat vezethet be bizonyos funkciók és szolgáltatások tekintetében, és korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését az applikáció és a weboldal egészéhez, vagy egy részéhez technikai, vagy biztonsági okokból, a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok elvesztésének vagy megsemmisülésének megakadályozása érdekében, vagy, ha saját kizárólagos belátása alapján úgy véli, hogy a Felhasználó megsérti a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, illetve bármely jogszabály bármely rendelkezését.

A szerződés létrejötte:

A Felhasználó/Vásárló valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Felhasználó/Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, vagy a terméket (kupont) megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, az adott szolgáltató partnerrel megszűnt a szerződéses kapcsolata, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

Az elektronikus úton kötött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.szuperbolcsik.hu weboldalon és a „#szuperbölcsik” elnevezésű applikációban kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található a weboldal és az applikáció kezelésével kapcsolatban, valamint a megvásárolható kuponokkal kapcsolatban is. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Felhasználói/Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 Vegyes és záró rendelkezések:

A Felhasználó/Vásárló weboldalról/applikációból történő megrendelése feltételezi, hogy az Felhasználó/Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználót/Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2020. 04. 02. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött felhasználások, megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.